Hodnotiaca správa

Školský rok 2016/2017

Počas školského roka sme rozvíjali potenciál každého dieťaťa, všímali sme si a identifikovali potreby jednotlivých detí, pomáhali riešiť problémy adekvátnym spôsobom. Rozdiely medzi deťmi sa prejavujú v miere ich schopností, v aktivite, kvalite výkonu a pozornosti, v individuálnom tempe a v prejavoch individuálnych vlastností. Vo vzdelávacích aktivitách sme rešpektovali prirodzené rozdiely v intelektuálnej, emocionálnej, pohybovej, vôľovej a charakterovej oblasti, ktoré sú podmienené aj situáciou v rodinách, rôznym socio-kultúrnym a ekonomickým zázemím.

            Naša edukačná činnosť bola zameraná na plnenie cieľov plánu výchovno-vzdelávacej práce, národných preventívnych programov, plánu aktivít MŠ, plánov práce triednych učiteľov, rozvíjajúceho programu výchovy a vzdelávania detí s OŠPD a individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre deti so ŠVVP. Do obsahu výchovy a vzdelávania sme implementovali environmentálnu výchovu, mediálnu výchovu, realizovali sme aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu, výchovu k prosociálnosti a výchovu k zdravému životnému štýlu, stimulovali sme rozvoj tvorivosti, prehlbovali spoluprácu s rodičmi a ostatnými organizáciami.

Edukačný proces bol zameraný na plynulú adaptáciu, rozvoj kľúčových kompetencií, podnecovanie ranej gramotnosti, rozvoj jednotlivých stránok osobnosti detí, stimuláciu komunikačných kompetencií detí v zmysluplných hrách a činnostiach, s uplatnením inovačných foriem a metód.

Poslaním výchovy a vzdelávania v našej materskej škole je nadväzovať na výchovu dieťaťa v rodine a vhodne ju dopĺňať, poskytovať dieťaťu vzory pozitívnych postojov k zdravému životnému štýlu, vytvárať podmienky a ponúkať rovnosť šancí na výchovu a vzdelávanie každého dieťaťa v súlade s jeho individuálnymi a vekovými osobitosťami, podporovať celostný osobnostný rozvoj dieťaťa a pripravovať ho na život v spoločnosti rešpektujúc jeho individuálne a vekové osobitosti, podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa, pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť, rozvíjaním predstavivosti a tvorivosti v každodenných aktivitách utvárať predpoklady na jeho ďalšie vzdelávanie

            Spolupráca s rodičmi prispieva k upevňovaniu partnerstva medzi rodinou a školou, k skvalitňovaniu komunikácie, ponúka príležitosť na jednotné pôsobenie rodiny a školy, pomáha škole získať informácie na plánovanie spoločných aktivít, zlepšovaniu školskej úspešnosti detí a rodičom umožňuje spoznať, že materská škola je spoľahlivá a má svoje opodstatnenie.

Spolupráca rodičov a materskej školy bola na veľmi dobrej úrovni. Dobrou vizitkou tejto spolupráce boli zrealizované tvorivé popoludnia detí a rodičov, spoločné cvičenia detí a rodičov, Šarkaniáda, Spoločne na kolesách, triedne karnevaly a spoluúčasť rodičov pri realizácii aktivít projektu Zelená škola.

 

            V nasledujúcom období by sme sa vo výchovno-vzdelávacej činnosti chceli zamerať na tieto ciele:

1. Rozvíjať dieťa po všetkých jeho stránkach so zameraním na vytváranie základov kľúčových kompetencií, rozvíjať vyššie psychické procesy a rešpektovať právo dieťaťa vzdelávať sa. Poskytnúť dieťaťu možnosť sebavyjadrenia.

2. Rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich momentálne osobné dispozície, diferencovať výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové možnosti a schopnosti detí vo všetkých organizačných formách denného poriadku.

3. Rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti detí s prihliadnutím na ich individuálne vývinové osobitosti. Realizovať efektívne pobyty vonku so zameraním na rozmanitosť pohybových aktivít - realizovať pohybové aktivity smerujúce k prevencii detskej obezity.

4. Vytvárať pozitívny postoj k svojmu zdraviu a zdraviu iných.

5. Využívať hru ako prostriedok  rozvoja dieťaťa v poznávaní sveta a jeho socializácie.

6. Rozvíjať predčitateľskú, prírodovednú, matematickú gramotnosť detí a gramotnosť v oblasti IKT.

7. Zabezpečiť optimálny rozvoj detí pred vstupom do 1. ročníka základnej školy, zvyšovať ich pripravenosť na primárne vzdelávanie v škole.

8. V plnej miere humanizovať výchovno-vzdelávací proces v MŠ, vzdelávať deti v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, potláčať všetky formy diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, rasizmu, vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v MŠ.

9. Vo výchovno-vzdelávacom procese venovať pozornosť  globálnemu  vzdelávaniu.

10. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


Priložené súbory k článku:
Hodnotiaca správa 1415.pdf | Hodnotiaca správa 201617.pdf | Hodnotiaca správa za rok 20152016.pdf


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...