Hodnotiaca správa

Školský rok 2017/2018

 

       V priebehu školského roka sme sa zamerali na každé dieťa, všímali sme si individuálne potreby jednotlivých detí, snažili sme sa rozvíjať ich potenciál a hľadali vhodné spôsoby odstraňovania rôznych nedostatkov. Vo vzdelávacích aktivitách sme rešpektovali prirodzené rozdiely v intelektuálnej, emocionálnej, pohybovej, vôľovej a charakterovej oblasti, ktoré sú podmienené aj rozdielnym socio-kultúrnym a ekonomickým zázemím rodinného prostredia, a vytvárali sme deťom priestor na disponovanie poznatkami, vedomosťami a schopnosťami, na samostatné myslenie a tvorivosť.

       Edukačný proces sa realizoval predovšetkým prostredníctvom hry, ktorá deťom umožňovala pozorovať, skúmať, bádať, manipulovať, tvoriť. Pri edukačných aktivitách sme kládli dôraz na zážitkové učenie.

           Naša edukačná činnosť bola zameraná na plnenie cieľov plánu práce školy, národných preventívnych programov, plánu aktivít MŠ, plánov práce triednych učiteľov, rozvíjajúceho programu výchovy a vzdelávania detí s OŠPD a individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre deti so ŠVVP. Do obsahu výchovy a vzdelávania sme implementovali environmentálnu výchovu, mediálnu výchovu, realizovali sme aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu, výchovu k prosociálnosti a výchovu k zdravému životnému štýlu, stimulovali sme rozvoj tvorivosti, prehlbovali spoluprácu s rodičmi a ostatnými organizáciami.

       Spolupráca s rodičmi prispieva k upevňovaniu partnerstva medzi rodinou a školou, k skvalitňovaniu komunikácie, ponúka príležitosť na jednotné pôsobenie rodiny a školy, pomáha škole získať informácie na plánovanie spoločných aktivít, zlepšovaniu školskej úspešnosti detí a rodičom umožňuje spoznať, že materská škola je spoľahlivá a má svoje opodstatnenie.

       Spolupráca rodičov a materskej školy bola na veľmi dobrej úrovni. Dobrou vizitkou tejto spolupráce boli zrealizované tvorivé pracovné popoludnia detí a rodičov, spoločné cvičenia detí a rodičov, Šarkaniáda, triedne karnevaly a spoluúčasť rodičov pri realizácii triednych aktivít.

 


Priložené súbory k článku:
Hodnotiaca správa 1415.pdf | Hodnotiaca správa 201617.pdf | Hodnotiaca správa 2017_2018.pdf | Hodnotiaca správa za rok 20152016.pdf


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...