Hlavná stránka

 

Zriaďovateľom je mesto Stará Turá. MŠ je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene, ak tak určí zriaďovateľ materskej školy. Na MŠ prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov odo dňa jej vzniku. Organizačnou súčasťou MŠ je aj zariadenie školského stravovania. Jeho prevádzku riadi a zodpovedá za ňu vedúca školského stravovania. Materskú školu riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľka. V čase jej neprítomnosti riadi MŠ riaditeľom poverený zástupca. MŠ s celodennou prevádzkou poskytuje výchovu a vzdelávanie od 6.00 hod. do 16.00 hod. V školskom roku 2023/2024 sa otvára 12 tried. MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie, celodennú a poldennú starostlivosť deťom od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

Ciele výchovy a vzdelávania sú rozpracované v internom Pláne práce školy, ktorý vychádza zo Sprievodcu školským rokom a Školského vzdelávacieho programu "Hravá a zdravá MŠ" a je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Doplnkom interného plánu práce sú špecifické plány práce triedneho učiteľa, Školský program prevencie obezity a projekt Zeleninka mesiaca,  podľa ktorých sa orientuje edukačný proces.

Materská škola Stará Turá sa orientuje tvorivo-humanistickou teóriou výchovy so zameraním na jedinečnosť dieťaťa, na rozvoj jeho aktivity a tvorivosti, zohľadňujúc potreby, záujmy a komplexný rozvoj jeho osobnosti.

MŠ poskytuje predprimárne vzdelanie, o čom dieťa dostane osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

MŠ plní:

pedagogickú funkciu - vytvorenie predpokladov pre celoživotné vzdelávanie

poradenskú funkciu - odborné konzultácie o dieťati

diagnostickú funkciu - včasné odhaľovanie porúch a odchýlok vo vývine

socializačnú funkciu - vytváranie vhodných podmienok

kompenzačnú funkciu - vyrovnávanie rozdielov medzi deťmi

 

 

Podrobné informácie o činnosti a prevádzke MŠ nájdete v Školskom poriadku a Pláne práce školy /Dokumenty MŠ/.