Pripravujeme

  

Upozornenie pre rodičov predškolákov:

 

Nezabudnite na to, že Vaše dieťa musí ísť na zápis do ZŠ aj v prípade, že od septembra žiadate odklad škoskej dochádzky. O požiadavke odkladu treba informovať riaditeľku ZŠ, ktorá vydá rozhodnutie o odklade školskej dochádzky. 

Zároveň je potrebné o odklade informovať aj MŠ (triedne učiteľky alebo riaditeľku MŠ), aby sme pre dieťa od septembra rezervovali miesto. 

 

 

Zápis detí do materskej školy na školský rok

2020/2021 

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. 

 

Tlačivo  Žiadosti o prijatie do MŠ   si môžete vyzdvihnúť priamo v Materskej škole Hurbanova 153/62 (pri Salaši, obálka na vstupných dverách) alebo si ho stiahnuť z prílohy pod textom.

 

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

 

1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou (lubica.huckova@msstaratura.sk), v papierovej podobe je možné žiadosť vhodiť do schránky na dverách do hospodárskeho pavilónu MŠ Hurbanova 153/62 (pri Salaši) - horný vchod.

 

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

 

1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt

1.4 K žiadosti neprikladajte kópiu rodného listu, bude sa odovzdávať dodatočne, osobne. 

 

1.5 pokiaľ by ste chceli umiestnenie dieťaťa v niektorej konkrétnej MŠ (pri cukrárni, pri Salaši), napíšte to do textu v maili, prípadne ceruzkou dopíšte na horný okraj žiadosti.

 

V prípade otázok sa môžete informovať na čísle 0915 868 273
prípadne mailom (lubica.huckova@msstaratura.sk)

 

 

  

Milí rodičia,

Vzhľadom na to, že materská škola bude zatvorená ešte dlhšiu dobu, ponúkame vám možnosť vyzdvihnutia pracovných zošitov a osobných vecí detí z MŠ dňa 20. apríla (pondelok) v čase od 10,00 do 12,00 hod.

Organizácia preberania: MŠ pri cukrárni – balíčky budú vyložené na lavičkách pred jednotlivými pavilónmi, v prípade dažďa v šatniach.  MŠ pri Salaši – lavičky s vecami budú pripravené v átriu pri jednotlivých pavilónoch. MŠ Komenského – lavičky budú vyložené pred vchodom do budovy.

Preberanie sa uskutoční za podmienky dodržania stanovených hygienických požiadaviek, v prípade vstupu do budovy treba vchádzať po jednom, pri čakaní v rade dodržiavať rozostupy. Veci detí budú zabalené v igelitových vreckách, označené menom, čím sa minimalizuje akýkoľvek kontakt.

 

 

Milí rodičia.

V záložke "Vzdelávanie" môžete nájsť podnety a tipy na prácu s deťmi počas prerušenia prevádzky. Realizácia jednotlivých úloh a činností je dobrovoľná, môžete si z nich vybrať podľa veku a záujmu detí, ako i podľa vašich technických možností. 

Vaše pani učiteľky 

 

 

ROZHODNUTIE

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

 

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

 

b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá.

 

  Oznamy

 Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

 

Vážení rodičia!

 

Z dôvodu prevencie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID 19 bude na základe rozhodnutia primátora mesta od zajtra /štvrtok  12.3.2020 / materská škola zatvorená.

Apelujeme na Vás, aby ste v čase prerušenia prevádzky dbali na prevenciu a zdržiavali sa predovšetkým doma, nestretali sa s inými deťmi na ihriskách, nenavštevovali sa navzájom, vyhýbali sa návštevám nákupných centier, detských kútikov a podobne.

Ďalšie informácie o dobe prerušenia a ďalšom postupe budeme mať k dispozícii v piatok 13.3.2020. Informovať budeme prostredníctvom webovej stránky a telefonicky

na č. t. 0915 868 273.

Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ

 

 

 

MAREC

 

 

 

MŠ KOMENSKÉHO 320/1

Predškoláci

 

 

Trieda č.1

 

V spolupráci s rodinou vytvárať prostredie bohaté na tlač

prostredníctvom  prinesených kníh a časopisov z domu

Exkurzia do Mestskej knižnice

Moja obľúbená kniha -  Výstava kníh v MŠ

4.3 -  5.3. 2020 - Depistáž  školskej zrelosti

26.3. 2020 -  Rodičovské združenie pre predškolákov 

30.3. 2020 - Exkurzia na Gazdovský dvor - Oboznámenie sa

s veľkonočnými tradíciami

30.3. 2020  -  Divadlo zo šuflíka - Externé divadlo

 

 

Trieda č.2

 

Exkurzia do Mestskej knižnice K. Royovej

Exkurzia do Mestského múzea

Týždeň hlasného čítania spojený s výstavkou kníh

Beseda so psychológom - učiteľom 1. stupňa na tému školskej pripravenosti pre rodičov

Depistáž školskej zrelosti

Vystúpenie detí 1. stupňa pre predškolákov - Spoluprácqa so ZŠ

Naše talenty - Prehliadka detského umeleckého prejavu

Externé bábkové divadlo

Deň vody - Spolupráca s CVČ

Návšteva Gazdovského dvora - Veľká noc

 

 

 

 

MŠ HURBANOVA 153/62

 

Trieda č.5

 

 Návšteva Mestskej knižnice K. Royovej -  Kladný vzťah ku knihe a detskej literatúre

Exkurzia do kníhkupectva

Výstavka obľúbených kníh v triede -  Kniha moja kamarátka - Týždeň hlasného čítania

Divadelný deň -  Pampúšik - Detský umelecký prejav - Predčitateľská gramotnosť

Tvorba rozprávkovej knihy s deťmi

Externé divadlo

 

 

 

 

MŠ HURBANOVA 142/46

 

30.3. 2020 - Divadlo Zo šuflíka  O mačke

Pálenie Moreny

Oslovenie o poukázanie 2% z daní pre MŠ - Spolupráca s rodičmi

 

 

 

 Trieda č. 1

 

Výstava obľúbenej knihy prinesenej z domu

Riekanky , básničky a rozprávky sú náši  kamaráti

Putovanie kvapky svetom

 

 

 

Trieda č. 2

 

Týždeň hlasného čítania - Rozvoj predčitateľskej gramotnosti - Čítanie na pokračovanie

Moja obľúbená knižka  -  Výstava kníh prinesených z domu

Triedne recitačné preteky - Prednes detskej poézie

Čítajme si básničku - Zoznámenie sa s tvorbou Ľ. R. Podjavorinskej

Deň vody - Rozlišovať rôzne skupenstvá vody experimentovaním

Externé bábkové divadlo

 

 

Trieda č. 3

 

Deň vody - Spolupráca s CVČ

Malí záhradníci - Sadenie, starostlivosť o komunitné políčka

Talentmánia v prednese, speve a tanci - Spolupráca s rodinou

Týždeň hlasného čítania - Diskusie o prečítaných rozprávkach

Externé divadlo

RZ a beseda so psychológom

5.3. 2020 - Depistáž pripravenosti detí na školu -  Spolupráca s CPPPaP

Vystúpenie detí z 1. ročníkov v telocvični ZŠ

Návšteva detí z 1. ročníka v MŠ - Spolupráca so ZŠ s p. uč. Kotrasovou

 

 

 

 

 

 

 Trieda č. 4

 

20.3.2020 - Canisterapia

Moja obľúbená knižka

Malí ilustrátori - Vlastná tvorba leporela

Talentmánia - Spolupráci s rodinou

Dramatizácia známych rozprávok - Práca s rozprávkou Tri prasiatka - Ako zajko šibal

25.3.2020 -  RZ - Beseda so psychológom pre rodičov o školskej zrelosti

5.3. 2020 - Depistáž školskej zrelosti - Spolupráca s CPPPaP

17.3.2020 - Návšteva Mestskej knižnice Stará Turá  a  Múzea sestier Royových

22.3.2020 - Svetový deň vody - Aktivity zamerané na tému: Význam vody pre život -  skúmanie,  experimentovanie, pokusy s vodou, kolobeh vody - Spolupráca s CVČ

Návšteva detí v 1. ročníku ZŠ

Siatie žeruchy, starostlivosť o komunitné políčka

 

 

 

 

 

 

 

 FEBRUÁR

 

 MŠ HURBANOVA 153/62

 

Karneval -  Fašiangové veselenie - Vo všetkých triedach

 

 

 

 Trieda č. 5

 

10.2. - 14.2.2020 Fašiangovo karnevalový  týždeň - Ľudové zvyky, súťaže, promenáda v maskách, karneval

12.2.2020 - Fašiangová hostinka

Fašiangová dielnička - Veselé masky

Zdravý ranný tanierik -  Spolupráca s rodinou

Zimná aktivita so stavaním snehuliakov - Podľa počasia

 

 

 

 

 

MŠ KOMENSKÉHO 320/1

Predškoláci

 

 

 

 

 

Trieda č. 1

               

10.2.2020 - Hudobný koncert pre predškolákov v ZUŠ - Oboznámenie s hudobnými nástrojmi

18.2.2020 - Triedny fašiangový karneval v spolupráci s rodinou  

 

 

 

 

Trieda č. 2

 

 Fašiangový karneval

Výchovný koncert - Hudobné nástroje

 

 

 

 

MŠ HURBANOVA 142/53

 

19. 2. 2020 -  Karneval - Fašiangové veselenie a súťaženie

 

 

 

 

 Trieda č. 1

 

Hry so snehom - Podľa počasia

Ochutnávka tradičných pokrmov - Fašiangy

 

 

 

 Trieda č. 2

 

Týždeň plný zábavy -  Spievankovo, výroba masiek, tanečné dopoludnie

Ľudové tradície a zvyky , rečňovanky

 

 

 

 Trieda č. 3

 

Divadielko hrané deťmi -  Spolupráca medzi triedami

10. 2. 2020 - Hudobný koncert v ZUŠ

Ovocné dni - Vitamínoví ochrancovia,  prevencia chorobnosti -  Spolupráca s rodinou

Kde sa vzal, tu sa vzal - Stavanie snehuliakov podľa počasia

Nácvik divadielka -  Hračky -  p. Olexová, spolupráca s rodinou

Návšteva v 1. ročníku -  Spolupráca so ZŠ

 

 

 

 

Trieda č. 4

 

 Výroba masiek - Rozvoj jemnej motoriky, tvorivosti, fantázie

 10. 2.2020 -  Hudobný koncert v ZUŠ

 Tvorenie zo snehu, podľa počasia

 

 

 

 

 

 

JANUÁR

 

 

 

 

MŠ HURBANOVA  153/62

 

 

Trieda č.5

 

Sezónne zimné aktivity - podľa počasia

Netradičná výtvarná výchova - Tvorivá dielnička  -  Rozvoj kreativity a fantázie vo VV

Tanečný deň - Pohybové a relaxačné cvičenia - Ľudový tanec 

Starostlivosť o vtáctvo v zime

Interné bábkové divadlo

 

 

 

   

 Trieda č.6

 

13.1.2020  - Návšteva výstavy pod názvom Ako v rozprávke  v DK Javorina

13.1. - 17.1.2020 - Kŕmenie vtáčikov počas pobytu vonku

Účasť na internom bábkovom divadle

Zimné športy - podľa počasia

Výtvarné práce na tému Zima očami detí

 

 

 

 

  MŠ HURBANOVA  142/53

 

Trieda č. 1

 

Výroba kŕmidiel pre vtáčikov

Hry v snehu

Pokusy so snehom a ľadom

Triedne rodičovské združenie

 

 

 

 

Trieda č. 2

 

Starostlivosť o vtáky v zime - Kŕmidlo pre vtáčiky

Sezónne aktivity  - Guľovanie, stavanie snehuliakov, tvorenie v snehu

Interné divadlo z MŠ Hurbanova 153               

Uhádni stopy v snehu - Turistická vychádzka spojená s vyhľadávaním stôp v snehu

Starostlivosť o vtáky v zime - Kŕmidlo pre vtáčiky

 

 

 

 

Trieda č. 3

 

Spolupráca s rodinou - Môj otec poľovník - pán Plevka

Spolupráca so ZŠ - Návšteva detí  z 1. ročníka

Zimné sezónne hry so snehom, sánkovanie

Spolupráca s rodinou -  Starostlivosť o vtáčiky , ich kŕmenie - pani Kýšková

Ľadové kráľovstvo - Výzdoba školskej záhrady

Spolupráca s Lesoturom - Starostlivosť o zvieratá v zime

Spolupráca s rodinou - Nácvik divadielka Hračky - pani Olexová

 

 

 

 

Trieda č. 4

 

Zimné radovánky - Guľovanie, stavanie snehuliaka, tvorenie v snehu

Dobrôtky pre vtáčikov - Starostlivosť o vtáky v zime

Interné bábkové divadlo      

Spolupráca s Lesoturom - Starostlivosť o zvieratá v zime

 

 

 

 

 

 

MŠ KOMENSKÉHO 320/1

 Predškoláci

 

Trieda č.1

 Starostlivosť o vtáky v zime

Návšteva výstavy v DK Javorina  Ako v rozprávke

Sezónne zimné aktivity - podľa počasia  

Spolupráca so ZUŠ

Interné bábkové divadlo

 Trieda č. 2

Zimná turistická vychádka

Interné bábkové divadlo

 

 

 

DECEMBER

 

 

 

 

 

 MIKULÁŠ

 

 

 

 

 MŠ KOMENSKÉHO 320/1

5.12.2019 - MIKULÁŠ v triede č.1 o 8.45 hod.

 

 

 

 

 MŠ HURBANOVA 142/53

5.12.2019 - MIKULÁŠ o 10.15 hod. 

 

 

 

 

 

MŠ KOMENSKÉHO 320/1

 

 

Trieda č. 3

 

 5.12.2019 - Mikuláš - Spolupráca s CVČ

Vianočná dielnička  - Výroba vianočných ozdôb

Vianočné koledy, básne a piesne

 

 

 

Trieda č. 5

 

5.12. 2019 - Mikuláš v MŠ

11.12. 2019 - Vianočné koledy pod vedením p. B. Michalcovej

Návšteva Gazdovského dvora - Upevňovanie ľudových tradícií s blížiacimi sa sviatkami

Účasť na vianočnom koncerte

 

 

 

 

 Trieda č. 6

 

5.12. 2019 - Mikuláš

Návšteva gazdovského dvora - Ľudové tradície na Vianoce

 


 

 


 

MŠ HURBANOVA 142/53

 

2. 12. - 4. 12. 2019  - Výzdoba  tried, šatní, vianočných stromčekov

 

  Trieda č. 1

 


Priložené súbory k článku:
Grafomot.cvičenia56slajdov.ppt


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...