Pripravujeme

    

 

 

 

 

 

 

Oznamy

 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

 

Vážení rodičia!

 

Z dôvodu prevencie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID 19 bude na základe rozhodnutia primátora mesta od zajtra /štvrtok  12.3.2020 / materská škola zatvorená.

Apelujeme na Vás, aby ste v čase prerušenia prevádzky dbali na prevenciu a zdržiavali sa predovšetkým doma, nestretali sa s inými deťmi na ihriskách, nenavštevovali sa navzájom, vyhýbali sa návštevám nákupných centier, detských kútikov a podobne.

Ďalšie informácie o dobe prerušenia a ďalšom postupe budeme mať k dispozícii v piatok 13.3.2020. Informovať budeme prostredníctvom webovej stránky a telefonicky

na č. t. 0915 868 273.

Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ

 

 

 

MAREC

 

 

 

MŠ KOMENSKÉHO 320/1

Predškoláci

 

 

Trieda č.1

 

V spolupráci s rodinou vytvárať prostredie bohaté na tlač

prostredníctvom  prinesených kníh a časopisov z domu

Exkurzia do Mestskej knižnice

Moja obľúbená kniha -  Výstava kníh v MŠ

4.3 -  5.3. 2020 - Depistáž  školskej zrelosti

26.3. 2020 -  Rodičovské združenie pre predškolákov 

30.3. 2020 - Exkurzia na Gazdovský dvor - Oboznámenie sa

s veľkonočnými tradíciami

30.3. 2020  -  Divadlo zo šuflíka - Externé divadlo

 

 

Trieda č.2

 

Exkurzia do Mestskej knižnice K. Royovej

Exkurzia do Mestského múzea

Týždeň hlasného čítania spojený s výstavkou kníh

Beseda so psychológom - učiteľom 1. stupňa na tému školskej pripravenosti pre rodičov

Depistáž školskej zrelosti

Vystúpenie detí 1. stupňa pre predškolákov - Spoluprácqa so ZŠ

Naše talenty - Prehliadka detského umeleckého prejavu

Externé bábkové divadlo

Deň vody - Spolupráca s CVČ

Návšteva Gazdovského dvora - Veľká noc

 

 

 

 

MŠ HURBANOVA 153/62

 

Trieda č.5

 

 Návšteva Mestskej knižnice K. Royovej -  Kladný vzťah ku knihe a detskej literatúre

Exkurzia do kníhkupectva

Výstavka obľúbených kníh v triede -  Kniha moja kamarátka - Týždeň hlasného čítania

Divadelný deň -  Pampúšik - Detský umelecký prejav - Predčitateľská gramotnosť

Tvorba rozprávkovej knihy s deťmi

Externé divadlo

 

 

 

 

MŠ HURBANOVA 142/46

 

30.3. 2020 - Divadlo Zo šuflíka  O mačke

Pálenie Moreny

Oslovenie o poukázanie 2% z daní pre MŠ - Spolupráca s rodičmi

 

 

 

 Trieda č. 1

 

Výstava obľúbenej knihy prinesenej z domu

Riekanky , básničky a rozprávky sú náši  kamaráti

Putovanie kvapky svetom

 

 

 

Trieda č. 2

 

Týždeň hlasného čítania - Rozvoj predčitateľskej gramotnosti - Čítanie na pokračovanie

Moja obľúbená knižka  -  Výstava kníh prinesených z domu

Triedne recitačné preteky - Prednes detskej poézie

Čítajme si básničku - Zoznámenie sa s tvorbou Ľ. R. Podjavorinskej

Deň vody - Rozlišovať rôzne skupenstvá vody experimentovaním

Externé bábkové divadlo

 

 

Trieda č. 3

 

Deň vody - Spolupráca s CVČ

Malí záhradníci - Sadenie, starostlivosť o komunitné políčka

Talentmánia v prednese, speve a tanci - Spolupráca s rodinou

Týždeň hlasného čítania - Diskusie o prečítaných rozprávkach

Externé divadlo

RZ a beseda so psychológom

5.3. 2020 - Depistáž pripravenosti detí na školu -  Spolupráca s CPPPaP

Vystúpenie detí z 1. ročníkov v telocvični ZŠ

Návšteva detí z 1. ročníka v MŠ - Spolupráca so ZŠ s p. uč. Kotrasovou

 

 

 

 

 

 

 Trieda č. 4

 

20.3.2020 - Canisterapia

Moja obľúbená knižka

Malí ilustrátori - Vlastná tvorba leporela

Talentmánia - Spolupráci s rodinou

Dramatizácia známych rozprávok - Práca s rozprávkou Tri prasiatka - Ako zajko šibal

25.3.2020 -  RZ - Beseda so psychológom pre rodičov o školskej zrelosti

5.3. 2020 - Depistáž školskej zrelosti - Spolupráca s CPPPaP

17.3.2020 - Návšteva Mestskej knižnice Stará Turá  a  Múzea sestier Royových

22.3.2020 - Svetový deň vody - Aktivity zamerané na tému: Význam vody pre život -  skúmanie,  experimentovanie, pokusy s vodou, kolobeh vody - Spolupráca s CVČ

Návšteva detí v 1. ročníku ZŠ

Siatie žeruchy, starostlivosť o komunitné políčka

 

 

 

 

 

 

 

 FEBRUÁR

 

 MŠ HURBANOVA 153/62

 

Karneval -  Fašiangové veselenie - Vo všetkých triedach

 

 

 

 Trieda č. 5

 

10.2. - 14.2.2020 Fašiangovo karnevalový  týždeň - Ľudové zvyky, súťaže, promenáda v maskách, karneval

12.2.2020 - Fašiangová hostinka

Fašiangová dielnička - Veselé masky

Zdravý ranný tanierik -  Spolupráca s rodinou

Zimná aktivita so stavaním snehuliakov - Podľa počasia

 

 

 

 

 

MŠ KOMENSKÉHO 320/1

Predškoláci

 

 

 

 

 

Trieda č. 1

               

10.2.2020 - Hudobný koncert pre predškolákov v ZUŠ - Oboznámenie s hudobnými nástrojmi

18.2.2020 - Triedny fašiangový karneval v spolupráci s rodinou  

 

 

 

 

Trieda č. 2

 

 Fašiangový karneval

Výchovný koncert - Hudobné nástroje

 

 

 

 

MŠ HURBANOVA 142/53

 

19. 2. 2020 -  Karneval - Fašiangové veselenie a súťaženie

 

 

 

 

 Trieda č. 1

 

Hry so snehom - Podľa počasia

Ochutnávka tradičných pokrmov - Fašiangy

 

 

 

 Trieda č. 2

 

Týždeň plný zábavy -  Spievankovo, výroba masiek, tanečné dopoludnie

Ľudové tradície a zvyky , rečňovanky

 

 

 

 Trieda č. 3

 

Divadielko hrané deťmi -  Spolupráca medzi triedami

10. 2. 2020 - Hudobný koncert v ZUŠ

Ovocné dni - Vitamínoví ochrancovia,  prevencia chorobnosti -  Spolupráca s rodinou

Kde sa vzal, tu sa vzal - Stavanie snehuliakov podľa počasia

Nácvik divadielka -  Hračky -  p. Olexová, spolupráca s rodinou

Návšteva v 1. ročníku -  Spolupráca so ZŠ

 

 

 

 

Trieda č. 4

 

 Výroba masiek - Rozvoj jemnej motoriky, tvorivosti, fantázie

 10. 2.2020 -  Hudobný koncert v ZUŠ

 Tvorenie zo snehu, podľa počasia

 

 

 

 

 

 

JANUÁR

 

 

 

 

MŠ HURBANOVA  153/62

 

 

Trieda č.5

 

Sezónne zimné aktivity - podľa počasia

Netradičná výtvarná výchova - Tvorivá dielnička  -  Rozvoj kreativity a fantázie vo VV

Tanečný deň - Pohybové a relaxačné cvičenia - Ľudový tanec 

Starostlivosť o vtáctvo v zime

Interné bábkové divadlo

 

 

 

   

 Trieda č.6

 

13.1.2020  - Návšteva výstavy pod názvom Ako v rozprávke  v DK Javorina

13.1. - 17.1.2020 - Kŕmenie vtáčikov počas pobytu vonku

Účasť na internom bábkovom divadle

Zimné športy - podľa počasia

Výtvarné práce na tému Zima očami detí

 

 

 

 

  MŠ HURBANOVA  142/53

 

Trieda č. 1

 

Výroba kŕmidiel pre vtáčikov

Hry v snehu

Pokusy so snehom a ľadom

Triedne rodičovské združenie

 

 

 

 

Trieda č. 2

 

Starostlivosť o vtáky v zime - Kŕmidlo pre vtáčiky

Sezónne aktivity  - Guľovanie, stavanie snehuliakov, tvorenie v snehu

Interné divadlo z MŠ Hurbanova 153               

Uhádni stopy v snehu - Turistická vychádzka spojená s vyhľadávaním stôp v snehu

Starostlivosť o vtáky v zime - Kŕmidlo pre vtáčiky

 

 

 

 

Trieda č. 3

 

Spolupráca s rodinou - Môj otec poľovník - pán Plevka

Spolupráca so ZŠ - Návšteva detí  z 1. ročníka

Zimné sezónne hry so snehom, sánkovanie

Spolupráca s rodinou -  Starostlivosť o vtáčiky , ich kŕmenie - pani Kýšková

Ľadové kráľovstvo - Výzdoba školskej záhrady

Spolupráca s Lesoturom - Starostlivosť o zvieratá v zime

Spolupráca s rodinou - Nácvik divadielka Hračky - pani Olexová

 

 

 

 

Trieda č. 4

 

Zimné radovánky - Guľovanie, stavanie snehuliaka, tvorenie v snehu

Dobrôtky pre vtáčikov - Starostlivosť o vtáky v zime

Interné bábkové divadlo      

Spolupráca s Lesoturom - Starostlivosť o zvieratá v zime

 

 

 

 

 

 

MŠ KOMENSKÉHO 320/1

 Predškoláci

 

Trieda č.1

 Starostlivosť o vtáky v zime

Návšteva výstavy v DK Javorina  Ako v rozprávke

Sezónne zimné aktivity - podľa počasia  

Spolupráca so ZUŠ

Interné bábkové divadlo

 Trieda č. 2

Zimná turistická vychádka

Interné bábkové divadlo

 

 

 

DECEMBER

 

 

 

 

 

 MIKULÁŠ

 

 

 

 

 MŠ KOMENSKÉHO 320/1

5.12.2019 - MIKULÁŠ v triede č.1 o 8.45 hod.

 

 

 

 

 MŠ HURBANOVA 142/53

5.12.2019 - MIKULÁŠ o 10.15 hod. 

 

 

 

 

 

MŠ KOMENSKÉHO 320/1

 

 

Trieda č. 3

 

 5.12.2019 - Mikuláš - Spolupráca s CVČ

Vianočná dielnička  - Výroba vianočných ozdôb

Vianočné koledy, básne a piesne

 

 

 

Trieda č. 5

 

5.12. 2019 - Mikuláš v MŠ

11.12. 2019 - Vianočné koledy pod vedením p. B. Michalcovej

Návšteva Gazdovského dvora - Upevňovanie ľudových tradícií s blížiacimi sa sviatkami

Účasť na vianočnom koncerte

 

 

 

 

 Trieda č. 6

 

5.12. 2019 - Mikuláš

Návšteva gazdovského dvora - Ľudové tradície na Vianoce

 


 

 


 

MŠ HURBANOVA 142/53

 

2. 12. - 4. 12. 2019  - Výzdoba  tried, šatní, vianočných stromčekov

 

  Trieda č. 1

 

Výtvarné aktivity detí  -  Mikuláš  -  Vianoce

Nácvik básní, piesní, tančekov a kolied.

 

 

 

 

 Trieda č. 2

 

Tradície Vianoc - Koledy, básne, piesne

Pečenie medovníkov - Učiteľky  s deťmi

 

 

 

Trieda č.3

 

Spolupráca s rodinou - Pečenie vianočného pečiva  -  p. Antalová

Spolupráca s rodinou - Šitie vrecúšok -  p. Kandríková 

p. Medňanská

1.12.2019 - Program na námestí  -  Rozsvietenie 1. adventnej sviečky

Návšteva detí z MŠ v 1. ročníku ZŠ -  Spolupráca so ZŠ

 

 

 

 

 

Trieda č.4

 

Pečenie vianočných medovníkov  - Spolupráca s rodinou  -

p. Gergelyová

Tvorenie zo slaného cesta - Spolupráca s rodinou - p. Jurčová

Zhotovovanie vianočných ozdôb  - Spolupráca s rodinou  -

p. Chudíková

Návšteva MC Žabka  - Spolupráca s rodinou  - p. Kandríková

Triedna besiedka bez rodičov - Spievame vianočné koledy a piesne - Spoločné pohostenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER

 

listy

 

 

 MŠ KOMENSKÉHO  320/1

 

november

 

Predškoláci

 

12.11.2019 - Hudobný koncert - p. R. Ondrejka

25.11. - 29.11.2019 - Kurz ľadového korčuľovania

 

Trieda č.6

 

Projekt Zdravý úsmev - Dentálna hygiena

Kurz ľadového korčuľovania

 

 

 Trieda č. 5

 

Zdravý úsmev - Beseda z oblasti dentálnej hygieny

Divadlo O jabĺčku pre deti MŠ

Spolupráca s CVČ - Chovateľský kútik - MiniZoo

 

 Trieda č. 4

 

Land - art - Turistická vychádzka spojená s tvorením z prírodnín

Externé divadlo

Zdravý úsmev

 

 

 

  Trieda č. 3

29.11.2019 - Zdravé zúbky - Beseda s dentálnou hygieničkou - Starostlivosť o svoje zdravie

Zúbkový rozprávkový deň - M. Jaroš DVD Zdravé zúbky - Ako vlk šušlal, Maškrtná veverička

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tanečný deň - Pohybové a relaxačné cvičenia - Moderný tanec  

Muzikoterapia -  Práca s tematickou relaxačnou hudbou s využitím hrového priestoru na improvizovaný pohyb

Externé divadlo

        

 

tanec

 

 


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...