Oznamy

 

Telefonický kontakt na odhlasovanie detí z MŠ    

 - MŠ Hurbanova 153/62 (pri Salaši)      032/776 32 91  

 - MŠ Hurbanova 142/46 (pri cukrárni)   032/776 38 42

 - MŠ Komenského 320/1 (v areáli ZŠ)   032/640 12 79

  mobil 0905/457 592 (do 7.00 iba smskou, volať po 7.00 hod.)

-------------------------------------------------------------------------

 

 

OZNAM - PREVÁDZKA MŠ AUGUST 2023

Od 14.8.2023 obnovujeme prevádzku MŠ Hurbanova 142/46, prihlásené deti teda budú umiestnené v MŠ pri cukrárni podľa pôvodného rozpisu letnej prevádzky.

Deti z MŠ Komenského a MŠ pri Salaši budú v 2. (modrom) a 3. (žltom) pavilóne - zoznamy nájdete pri vstupných dverách.

Ďakujeme za pochopenie.

 

________________________________

OZNAM - PLATBA ŠKOLNÉHO PREDŠKOLÁCI

 Deti v predškolskom veku, ktoré dovŕšia 5 rokov do 31.8.2023, školné 25 € neplatia.

Týmto žiadame všetkých zákonných zástupcov detí, ktoré budú od 1.9.2023 absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie v preškolských triedach, aby si zrušili trvalé príkazy týkajúce sa platieb školného (aby im nevznikali počas prázdnin preplatky).

Ďakujeme.

_____________________________

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

Oznam vedúcej školskej jedálne

 

S účinnosťou od 01.07.2023 novou vedúcou školskej jedálne sa stáva pani Katarína Otiepková.

 

Preberanie rozhodnutí o prijatí  

Vážení rodičia, 

rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vám bolo zaslané do elektronickej schránky. V prípade, že elektronickú schránku nemáte aktivovanú, príďte si rozhodnutie prevziať osobne do kancelárie riaditeľky MŠ. Tí, ktorí ste nahlásili preberanie rozhodnutia jedným rodičom a zatiaľ ste nedoručili podpísané Písomné vyhlásenie (tlačivo ste prevzali pri zápise), musíte toto vyhlásenie priniesť k prevzatiu rozhodnutia. Potrebné tlačivo nájdete aj pod textom (písomné vyhlásenie)

Termíny preberania rozhodnutia: 

Utorok 13.6.2023:           7,30 – 12,00       12,30 – 15,00 

Štvrtok 15.6.2023:          10,30 – 12,00      12,30 – 17,00 

Pondelok 19.6.2023:        7,30 – 12,00       12,30 – 17,00   

V prípade, že sa nemôžete dostaviť v žiadnom zo stanovených termínov, dohodnite si termín telefonicky na čísle 0915 868 273                                                                                                                                         riaditeľka MŠ Mgr. Ľubica Hučková

                                       

-------------------------------

POZOR ZMENA!

Výška školného počas prázdnin je 6 €/týždeň. Školné treba uhradiť do 20.6.2023 podľa počtu prihlásených týždňov dieťaťa.

------------------

ORGANIZÁCIA LETNÝCH PRÁZDNIN 

  1.7. –    3.9.2023  – zatvorená budova MŠ Komenského 320 (pri ZŠ) 

  3.7. –  21.7.2023  otvorená MŠ Hurbanova 153 (pri Salaši)              

24.7. –    6.8.2023  – zatvorené všetky budovy MŠ 

  7.8. –  25.8.2023  – otvorená MŠ Hurbanova 142 (pri cukrárni) 

28.8. –    3.9.2023  – zatvorené všetky budovy MŠ 

       4.9.2023          – začiatok školského roka 2023/2024 

POKYNY PRE RODIČOV 

Do 15.6.2023 treba uhradiť: 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (školné) 

č. účtu: SK69 0200 0000 0016 2852 3557 

Výška školného je stanovená podľa VZN č. 8/2022 ako pomerná časť príspevku  –  1 týždeň/ 6,00 € 

Predškolské deti poplatok 6,00 €/týždeň neplatia!!  

POZOR!!!  Doklad o úhradách treba predložiť triednym učiteľkám do 20.6.2023,  v opačnom prípade Vaše dieťa nemôže MŠ počas letných prázdnin navštevovať! 

Podmienkou dochádzky dieťaťa v čase letných prázdnin je uhradenie všetkých predchádzajúcich platieb za školné a stravné.  

Deti budú rozdelené podľa zoznamov pri jednotlivých triedach, ktoré budú v prevádzke.  

Ďakujeme za spoluprácu, prajeme všetkým krásne leto plné oddychu a zábavy a deťom načerpanie síl do ďalšieho školského roka. 

Kolektív MŠ

 

 

 

Milí rodičia, 

na stránke www.alfik.sk máte možnosť bezplatného skúšobného využitia vzdelávacieho programu pre deti. 

Postup pre prihlásenie: 

Program možno bezplatne využívať do 11.5.2024. Určený je predovšetkým predškolákov, ale môžu ho využívať všetky deti, ktoré zvládnu dané úlohy – vyskúšajte, uvidíte... 

Prajeme príjemné zábavné učenie!

------------------------------------------------------

Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov a zákona o dotáciách nastala zmena v poskytovaní dotácií na stravu. V prípade, že máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu pre svoje dieťa od 01.09.2022 a ste oprávnený žiadateľ, je potrebné:

 do 05.08. 2022 majú zákonní zástupcovia  detí v poslednom ročníku MŠ (predškolákov) a žiakov do 15 rokov možnosť predložiť

a)      čestné vyhlásenie (v prílohe) o neuplatnení nároku na daňový bonus

b)      potvrdenie, že ide o dieťa v hmotnej núdzi

c)      potvrdenie, že ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

Deti nad 15 rokov majú nárok na poskytnutie dotácie aj v prípade, ak si rodič uplatnil nárok na daňový bonus, po dovŕšení mesiaca, v ktorom žiak dosiahol 15 rokov - potreba nahlásiť.

Podklady k poskytnutiu dotácie môžete predložiť priamo zriaďovateľovi osobne alebo e-mailom:

Vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí: Mgr. Elena Sládková

Tel. kontakt: 0918 627 392

e-mail: elena.sladkova@staratura.sk

 skolstvo@staratura.sk

Čestné vyhlásenia  môžete doručiť aj priamo na materskú školu.

Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v prílohe.

                                                         

Oznam vedúcej školskej jedálne

Ministerstvo školstva na základe materiálu APLIKÁCIA PRINCÍPOV k Materiálno - spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie s účinnosťou od 01.09.2018 odporúča zariadeniam školského stravovania pri obstarávaní potravín dodržiavať:

- minimálne POŽIADAVKY NA KVALITU POTRAVÍN PODĽA JEDNOTLIVÝCH KOMODÍT,

- potraviny pre školské stravovanie nakupovať v súlade s UV SR č. 168/2016 a        materiálom pod názvom Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín pre hromadné stravovanie,

- preferovať nákup tovaru od regionálnych výrobcov a výrobcov so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou značkou kvality SK na produkt, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou,

- vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:

a) úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,

b) čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení bitúnku podľa bodu a),

c) kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

Na základe týchto požiadaviek objednávame mäso a mäsové výrobky cez prevádzku ASbit, s.r.o. Myjava (predajňa pri Chirane), ktorý nám dodal všetky horeuvedené dokumenty. Dodávané mäso má všetky potrebné certifikáty kvality pre bezpečnosť potravín.

 

 


Priložené súbory k článku:
Písomné vyhlásenie.docx | cestne_vyhlasenie_preložené UK.docx | Čestne_vyhlasenie.docx


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...