Oznamy

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 

Zápis detí do materskej školy (prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ) na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 5. mája 2021.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa zápis uskutoční bez osobnej prítomnosti detí.

Vyplnené žiadosti podpísané oboma rodičmi, s potvrdením všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti je možné doručiť:

a)      elektronickou formou na adresu: lubica.huckova@msstaratura.sk,

b)      poštou – na adresu Materská škola Hurbanova 153/62, 916 01 Stará Turá alebo vhodiť do schránky v MŠ Hurbanova 153/62 (pri Salaši), umiestnenej na vchode do hospodárskej budovy (sivý pavilón),

c)      osobne – v dňoch 3. – 5.mája 2021 v čase: 8,00 – 12,00; 13,00 – 14,30,

d)      do elektronickej schránky MŠ.

Písomné žiadosti, ktoré nebudú podané v  riadnom termíne zápisu, bude možné doručiť  do  31.5.2021, osobne,  poštou alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo elektronickej schránky MŠ.

Tlačivo  Žiadosti o prijatie do MŠ   si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole Hurbanova 153/62 (pri Salaši) alebo si ho stiahnuť z webovej stránky materskej školy:  www.msstaratura.sk / Zápis detí  do MŠ.

PRE DIEŤA, KTORÉ K 31.8.2021 DOSIAHLO 5. ROK VEKU, JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ!

 

Oznamujeme rodičom detí z MŠ Hurbanova 142/46 (pri cukrárni), že z dôvodu šírenia ochorenia COVID medzi zamestnancami a možného rozšírenia medzi deťmi bude materská škola v čase od 26.4.2020 do 7.5.2021 ZATVORENÁ. Sledujte zdravotný stav detí a pri výskyte príznakov (nádcha, kašeľ, škriabanie v hrdle, teplota...) odporúčame kontaktovať lekára a absolvovať testovanie.

 

Informácie pre rodičov detí z triedy č. 1 MŠ Komenského nájdete v prílohe pod textom.

 

Žiadame rodičov, aby v priestoroch MŠ dodržiavali aktuálne hygienické opatrenia. Do priestorov šatní vstupujte po jednom a v budove sa zdržiavajte len nevyhnutný čas. 

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.  

 

Oznam vedúcej školskej jedálne

Oznamujem rodičom detí, ktoré navštevujú MŠ na Hurbanovej ul.153 (pri Salaši), že poukážky na stravu budú vydané po 1.4.2021. Bude v nich zarátaná skutočne odobratá strava za marec a preddavok na apríl. 

 

Rodičia predškolákov – dôležitá informácia! 

Zápis do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch 13. a 14.4.2021. Na zápis musí ísť každé dieťa, ktoré k 31.8.2021 dovŕši vek 6 rokov. V prípade, že dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže ešte rok pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (PPV) v MŠ (bývalý odklad). Ak zvažujete pokračovanie PPV, žiadate oň v MŠ. Potrebujete k tomu písomný súhlas CPPPaP, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupce (v prílohe). Informácie o postupe nájdete v prílohe pod textom – Milí rodičia predškolákov + Žiadosť o posúdenie školskej spôsobilosti. 

Informácie o zápise nájdete na stránke Základnej školy Stará Turá.

  

ZMENA 

vo výške mesačného príspevku! 

 

Mesto ako zriaďovateľ určuje Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2020 (§2 ods. 1 a 2) výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1.1.2021 jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do MŠ. Táto zmena vyplýva zo zmeny školského zákona (§28 ods. 5) 

Od 1.1.2021 uhrádza zákonný zástupca mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 20 €/mesiac (v prípade súrodencov uhrádza 20 € za každé dieťa) s účinnosťou od 1.1.2021. 

Príspevok sa uhrádza v termíne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

Zákonní zástupcovia ho uhrádzajú šekom, trvalým príkazom alebo internet bankingom na účet

SK69 0200 0000 0016 2852 3557.

Za deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky - predškoláci - sa príspevok neuhrádza. 

                  riaditeľka MŠ, Mgr. Ľubica Hučková

 

Oznam vedúcej školskej jedálne

Ministerstvo školstva na základe materiálu APLIKÁCIA PRINCÍPOV k Materiálno - spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie s účinnosťou od 01.09.2018 odporúča zariadeniam školského stravovania pri obstarávaní potravín dodržiavať:

- minimálne POŽIADAVKY NA KVALITU POTRAVÍN PODĽA JEDNOTLIVÝCH KOMODÍT,

- potraviny pre školské stravovanie nakupovať v súlade s UV SR č. 168/2016 a        materiálom pod názvom Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín pre hromadné stravovanie,

- preferovať nákup tovaru od regionálnych výrobcov a výrobcov so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou značkou kvality SK na produkt, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou,

- vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:

a) úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,

b) čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení bitúnku podľa bodu a),

c) kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

Na základe týchto požiadaviek objednávame mäso a mäsové výrobky cez prevádzku ASbit, s.r.o. Myjava (predajňa pri Chirane), ktorý nám dodal všetky horeuvedené dokumenty. Dodávané mäso má všetky potrebné certifikáty kvality pre bezpečnosť potravín.

 

 


Priložené súbory k článku:
Dodatok č. 5 Školského poriadku_COVID.pdf | Informovany_suhlas_pokracovanie v plneni PPV.docx | Milí rodičia predškolákov.pdf | VYHLASENIE O BEZINFEKCNOSTI-ZAKONNY ZASTUPCA.docx | Žiadosť o posúdenie školskej spôsobilosti - pre rodiča.docx


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...