Oznamy

 

Upozornenie pre rodičov predškolákov:

Nezabudnite na to, že Vaše dieťa musí ísť na zápis do ZŠ aj v prípade, že od septembra žiadate odklad škoskej dochádzky. O požiadavke odkladu treba informovať riaditeľku ZŠ, ktorá vydá rozhodnutie o odklade školskej dochádzky. 

Zároveň je potrebné o odklade informovať aj MŠ (triedne učiteľky alebo riaditeľku MŠ), aby sme pre dieťa od septembra rezervovali miesto. 

 

 Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. 

Tlačivo  Žiadosti o prijatie do MŠ   si môžete vyzdvihnúť priamo v Materskej škole Hurbanova 153/62 (pri Salaši, obálka na vstupných dverách) alebo si ho stiahnuť z prílohy pod textom.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že
 
1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou (lubica.huckova@msstaratura.sk), v papierovej podobe je možné žiadosť vhodiť do schránky na dverách do hospodárskeho pavilónu MŠ Hurbanova 153/62 (pri Salaši) - horný vchod. 
 
1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
 
1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,
 
1.4 K žiadosti neprikladajte kópiu rodného listu, bude sa odovzdávať dodatočne, osobne. 
 
1.5 pokiaľ by ste chceli umiestnenie dieťaťa v niektorej konkrétnej MŠ (pri cukrárni, pri Salaši), napíšte to do textu v maili, prípadne ceruzkou dopíšte na horný okraj žiadosti.
 
 
V prípade otázok sa môžete informovať na čísle 0915 868 273, prípadne mailom (lubica.huckova@msstaratura.sk)

 

 

 

 

 

Milí rodičia,

Vzhľadom na to, že materská škola bude zatvorená ešte dlhšiu dobu, ponúkame vám možnosť vyzdvihnutia pracovných zošitov a osobných vecí detí z MŠ dňa 20. apríla (pondelok) v čase od 10,00 do 12,00 hod.

Organizácia preberania: MŠ pri cukrárni – balíčky budú vyložené na lavičkách pred jednotlivými pavilónmi, v prípade dažďa v šatniach.  MŠ pri Salaši – lavičky s vecami budú pripravené v átriu pri jednotlivých pavilónoch. MŠ Komenského – lavičky budú vyložené pred vchodom do budovy.

Preberanie sa uskutoční za podmienky dodržania stanovených hygienických požiadaviek, v prípade vstupu do budovy treba vchádzať po jednom, pri čakaní v rade dodržiavať rozostupy. Veci detí budú zabalené v igelitových vreckách, označené menom, čím sa minimalizuje akýkoľvek kontakt.

 

 

Milí rodičia,

V záložke "Vzdelávanie" môžete nájsť podnety a tipy na prácu s deťmi počas prerušenia prevádzky. Realizácia jednotlivých úloh a činností je dobrovoľná, môžete si z nich vybrať podľa veku a záujmu detí, ako i podľa vašich technických možností. 

                                                                                                  vaše pani učiteľky  

 

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)
a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,
b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá.
 
Vážení rodičia,
v čase prerušenia prevádzky materskej školy sa školné neuhrádza. Zrušte preto platobné príkazy a nerealizujte úhrady. 
 
                                                                                        riaditeľka MŠ
 

 

 

 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

 

 

Vážení rodičia,

z dôvodu prevencie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 bude na základe rozhodnutia primátora mesta  od zajtra (štvrtok 12.3.2020) materská škola zatvorená.

Apelujeme na Vás, aby ste v čase prerušenia prevádzky dbali na prevenciu a zdržiavali sa predovšetkým doma, nestretali sa s inými deťmi na ihriskách, nenavštevovali sa navzájom, vyhýbali sa návštevám nákupných centier, detských kútikov a podobne.

Ďalšie informácie o dobe prerušenia a ďalšom postupe budeme mať k dispozícii v piatok 13.3.2020. Informovať budeme prostredníctvom webovej stránky a telefonicky na č. t. 0915 868 273.

                                   Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ

V prílohe dolu nájdete informácie sociálnej poisťovne súvisiace s nárokom na ošetrovné na dieťa počas prerušenia prevádzky a tlačivo pre sociálnu poisťovňu.

 

 

Materská škola organizuje

 

J A R N Ý   Z B E R   P A P I E R A

  

Kedy?      Od  16.3. do 9.4.2020 od 7.00 hod. do 8.30 hod. 

                                        od 14.00 hod. do 16.00 hod.

 

Kde?  MŠ Hurbanova 142 (pri cukrárni) - priestory v garáži 

          MŠ Hurbanova 153 (pri Salaši) - priestory pri asfaltovom                                                             ihrisku 

          MŠ Komenského 320 - priestory vstupu do pavilónu

  

Papier treba zviazať do balíkov (nie v škatuli a igelitovej taške), označiť meno, hmotnosť. 

Vykupuje sa: papier, noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov.

Kartóny sa nevykupujú.                                        

 

                                  Ďakujeme za každý kilogram papiera

                                                                      vedenie MŠ

 

 

  

OZNAM - zmena výšky školného

Na základe VZN č. 8/2019 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Stará Turá sa od 1. januára 2020 mení výška školného takto:

20 eur mesačne za jedno dieťa, v prípade súrodencov (2 a viac detí) 14 eur mesačne za dieťa.

 

 

Oznam vedúcej školskej jedálne

Ministerstvo školstva na základe materiálu APLIKÁCIA PRINCÍPOV k Materiálno - spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie s účinnosťou od 01.09.2018 odporúča zariadeniam školského stravovania pri obstarávaní potravín dodržiavať:

- minimálne POŽIADAVKY NA KVALITU POTRAVÍN PODĽA JEDNOTLIVÝCH KOMODÍT,

- potraviny pre školské stravovanie nakupovať v súlade s UV SR č. 168/2016 a        materiálom pod názvom Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín pre hromadné stravovanie,

- preferovať nákup tovaru od regionálnych výrobcov a výrobcov so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou značkou kvality SK na produkt, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou,

- vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:

a) úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,

b) čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení bitúnku podľa bodu a),

c) kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

Na základe týchto požiadaviek objednávame mäso a mäsové výrobky cez prevádzku ASbit, s.r.o. Myjava (predajňa pri Chirane), ktorý nám dodal všetky horeuvedené dokumenty. Dodávané mäso má všetky potrebné certifikáty kvality pre bezpečnosť potravín.

 

 


Priložené súbory k článku:
16003.pdf | Sociálna poisťovňa_Ako si uplatniť dávky.docx | Sociálna poisťovňa_nový formulár na žiadosť o ošetrovné.docx | Sociálna poisťovňa_žiadosť o ošetrovné.pdf


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...