Oznamy

 

M I K U L Á Š   V   M Š

 

Milý Mikuláš, neobíďže nás!

Čakáme Ťa s túžbou všetci,

dones dary vo svojom vreci.

Pekné, sladké, zafarbené,

radšej viacej ako menej.

A keby si neuniesol toľké dobroty,

ja Ti prídem na polceste s košom oproti.

 

 V našej MŠ privítame Mikuláša v dopoludňajších hodinách:

 

vo štvrtok 3.12.2020 - MŠ Hurbanova 142/46 - pri 

                                      cukrárni a v MŠ Komenského)

a

  v piatok 4.12.2020  - MŠ Hurbanova 153/62 (pri Salaši).

 

 

 

 

  

Vianočné fotografovanie

 

Oznamujeme rodičom, že individuálne fotografovanie

s vianočným motívom (podľa záujmu rodičov) 

bude v dopoludňajších hodinách

v pondelok 23.11.2020 (pri Salaši)

a

v piatok 27.11.2020 (pri cukrárni a v MŠ Komenského).

 

 

 

 

 

 

MŠ Hurbanova 153/62 (pri Salaši)
je  od pondelka 9.11.2020 opäť otvorená pre všetky deti bez obmedzenia.
Vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu sledujte. prosím, oznamy na stránke MŠ aj mesta. 
Upozorňujeme na nariadenie ministerstva školstva, na základe ktorého nikto, kto sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, nesmie vstúpiť do priestoru budov. 
Pri prvom príchode dieťaťa do MŠ rodič odovzdáva čestné vyhlásenie zákonného  zástupcu o bezinfekčnosti (v prílohe).
 

 

Deti z MŠ Komenského prihlásené na 6.11. a 9.11. (prázdniny)

budú tieto dva dni umiestnené v zelenom pavilóne v  MŠ pri cukrárni.

 

Podmienky vstupu do priestorov MŠ od 2.11.2020

V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“) je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.

Podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy  preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16.  Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu podľa vyhlášky č. 16, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní

Ak je dieťa v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára. 

Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v prílohe č. 3. (pod textom)

 

Opatrenia upravujúce povinnosti zákonných zástupcov na školský rok 2020/2021

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný: 

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

 

Oznam vedúcej školskej jedálne

Ministerstvo školstva na základe materiálu APLIKÁCIA PRINCÍPOV k Materiálno - spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie s účinnosťou od 01.09.2018 odporúča zariadeniam školského stravovania pri obstarávaní potravín dodržiavať:

- minimálne POŽIADAVKY NA KVALITU POTRAVÍN PODĽA JEDNOTLIVÝCH KOMODÍT,

- potraviny pre školské stravovanie nakupovať v súlade s UV SR č. 168/2016 a        materiálom pod názvom Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín pre hromadné stravovanie,

- preferovať nákup tovaru od regionálnych výrobcov a výrobcov so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou značkou kvality SK na produkt, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou,

- vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:

a) úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,

b) čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení bitúnku podľa bodu a),

c) kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

Na základe týchto požiadaviek objednávame mäso a mäsové výrobky cez prevádzku ASbit, s.r.o. Myjava (predajňa pri Chirane), ktorý nám dodal všetky horeuvedené dokumenty. Dodávané mäso má všetky potrebné certifikáty kvality pre bezpečnosť potravín.

 

 


Priložené súbory k článku:
Dodatok č. 5 Školského poriadku_COVID.pdf | Vyhlásenie zákonného zástupcu.pdf | príloha č. 1.docx | príloha č. 2.docx


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...