Oznamy

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)
a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,
b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá.
 
Vážení rodičia,
v čase prerušenia prevádzky materskej školy sa školné nauhrádza. Zrušte preto platobné príkazy a nerealizujte úhrady. Školné za mesiac marec bude dodatočne skrátené na polovicu. 
Prípadné preplatky budú prenesené do ďalšieho obdobia alebo vrátené. 
 
                                                                                        riaditeľka MŠ
 

 

 

 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

 

 

Vážení rodičia,

z dôvodu prevencie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 bude na základe rozhodnutia primátora mesta  od zajtra (štvrtok 12.3.2020) materská škola zatvorená.

Apelujeme na Vás, aby ste v čase prerušenia prevádzky dbali na prevenciu a zdržiavali sa predovšetkým doma, nestretali sa s inými deťmi na ihriskách, nenavštevovali sa navzájom, vyhýbali sa návštevám nákupných centier, detských kútikov a podobne.

Ďalšie informácie o dobe prerušenia a ďalšom postupe budeme mať k dispozícii v piatok 13.3.2020. Informovať budeme prostredníctvom webovej stránky a telefonicky na č. t. 0915 868 273.

                                   Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ

V prílohe dolu nájdete informácie sociálnej poisťovne súvisiace s nárokom na ošetrovné na dieťa počas prerušenia prevádzky a tlačivo pre sociálnu poisťovňu.

 

 

Materská škola organizuje

 

J A R N Ý   Z B E R   P A P I E R A

  

Kedy?      Od  16.3. do 9.4.2020 od 7.00 hod. do 8.30 hod. 

                                        od 14.00 hod. do 16.00 hod.

 

Kde?  MŠ Hurbanova 142 (pri cukrárni) - priestory v garáži 

          MŠ Hurbanova 153 (pri Salaši) - priestory pri asfaltovom                                                             ihrisku 

          MŠ Komenského 320 - priestory vstupu do pavilónu

  

Papier treba zviazať do balíkov (nie v škatuli a igelitovej taške), označiť meno, hmotnosť. 

Vykupuje sa: papier, noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov.

Kartóny sa nevykupujú.                                        

 

                                  Ďakujeme za každý kilogram papiera

                                                                      vedenie MŠ

 

 

  

OZNAM - zmena výšky školného

Na základe VZN č. 8/2019 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Stará Turá sa od 1. januára 2020 mení výška školného takto:

20 eur mesačne za jedno dieťa, v prípade súrodencov (2 a viac detí) 14 eur mesačne za dieťa.

 

 

Oznam vedúcej školskej jedálne

Ministerstvo školstva na základe materiálu APLIKÁCIA PRINCÍPOV k Materiálno - spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie s účinnosťou od 01.09.2018 odporúča zariadeniam školského stravovania pri obstarávaní potravín dodržiavať:

- minimálne POŽIADAVKY NA KVALITU POTRAVÍN PODĽA JEDNOTLIVÝCH KOMODÍT,

- potraviny pre školské stravovanie nakupovať v súlade s UV SR č. 168/2016 a        materiálom pod názvom Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín pre hromadné stravovanie,

- preferovať nákup tovaru od regionálnych výrobcov a výrobcov so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou značkou kvality SK na produkt, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou,

- vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:

a) úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,

b) čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení bitúnku podľa bodu a),

c) kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

Na základe týchto požiadaviek objednávame mäso a mäsové výrobky cez prevádzku ASbit, s.r.o. Myjava (predajňa pri Chirane), ktorý nám dodal všetky horeuvedené dokumenty. Dodávané mäso má všetky potrebné certifikáty kvality pre bezpečnosť potravín.

 

 


Priložené súbory k článku:
16003.pdf | Sociálna poisťovňa_Ako si uplatniť dávky.docx | Sociálna poisťovňa_nový formulár na žiadosť o ošetrovné.docx | Sociálna poisťovňa_žiadosť o ošetrovné.pdf


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...