Oznamy

 

 

V MŠ sa uskutoční 

J E S E N N Ý   Z B E R   P A P I E R A

 

Kedy?  Od  19.9. do 30.9.2022 od 7.00 hod. do 8.30 hod.

                                              od 14.00 hod. do 16.00 hod.

Kde?    MŠ Hurbanova 142 (pri cukrárni) - vstupy do pavilónov 

            MŠ Hurbanova 153 (pri Salaši) - vstupy do pavilónov pri schodoch 

            MŠ Komenského 320 - priestory vstupu do pavilónu MŠ

  

Papier treba zviazať do balíkov (nie v škatuli a igelitovej taške), označiť meno, hmotnosť.

Vykupuje sa: papier, noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov.

Kartóny sa nevykupujú.                                                                               

Ďakujeme za každý kilogram papiera.

                                                                      vedenie MŠ

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Prevádzka MŠ Hurbanova 153/62 (pri Salaši) od 8.8.2022 do 26.8.2022

Zoznamy prihlásenýh detí sú k dispozícii  na vchodových dverách. 

------------------------------------------------------

Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov a zákona o dotáciách nastala zmena v poskytovaní dotácií na stravu. V prípade, že máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu pre svoje dieťa od 01.09.2022 a ste oprávnený žiadateľ, je potrebné:

 do 05.08. 2022 majú zákonní zástupcovia  detí v poslednom ročníku MŠ (predškolákov) a žiakov do 15 rokov možnosť predložiť

a)      čestné vyhlásenie (v prílohe) o neuplatnení nároku na daňový bonus

b)      potvrdenie, že ide o dieťa v hmotnej núdzi

c)      potvrdenie, že ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

Deti nad 15 rokov majú nárok na poskytnutie dotácie aj v prípade, ak si rodič uplatnil nárok na daňový bonus, po dovŕšení mesiaca, v ktorom žiak dosiahol 15 rokov - potreba nahlásiť.

Podklady k poskytnutiu dotácie môžete predložiť priamo zriaďovateľovi osobne alebo e-mailom:

Vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí: Mgr. Elena Sládková

Tel. kontakt: 0918 627 392

e-mail: elena.sladkova@staratura.sk

 skolstvo@staratura.sk

Čestné vyhlásenia  môžete doručiť aj priamo na materskú školu.

Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v prílohe.

 

ODHLASOVANIE DETÍ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Telefónne čísla, na ktoré je možné odhlásiť svoje dieťa (deň vopred alebo ráno od 7.00 hod. najneskôr do 8.00 hod.):

JÚL (1.7. - 22.7.2022) MŠ Hurbanova 142/46 - pri cukrárni 032/776 38 42

AUGUST (8.8. - 26.8.2022) MŠ Hurbanova 153/62 - pri Salaši 032/776 32 91

-------------------------------------------------------------------------

  

ORGANIZÁCIA LETNÝCH PRÁZDNIN 

  1.7. –    4.9.2022  – zatvorená budova MŠ Komenského 320 (pri ZŠ) 

  1.7. –  22.7.2022  otvorená MŠ Hurbanova 142 (pri cukrárni) 

25.7. –    7.8.2022  – zatvorené všetky budovy MŠ 

  8.8. –  26.8.2022  – otvorená MŠ Hurbanova 153 (pri Salaši)              

29.8. –    4.9.2022  – zatvorené všetky budovy MŠ 

       5.9.2022          – začiatok školského roka 2022/2023

 

                                                                         

Milí rodičia,

na stránke www.alfik.sk máte možnosť bezplatného skúšobného využitia vzdelávacieho programu pre deti. 

Postup pre prihlásenie: 

Program možno bezplatne využívať do 11.5.2023. Určený je predovšetkým predškolákov, ale môžu ho využívať všetky deti, ktoré zvládnu dané úlohy – vyskúšajte, uvidíte... 

Prajeme príjemné zábavné učenie!

 

 

Oznam vedúcej školskej jedálne

Ministerstvo školstva na základe materiálu APLIKÁCIA PRINCÍPOV k Materiálno - spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie s účinnosťou od 01.09.2018 odporúča zariadeniam školského stravovania pri obstarávaní potravín dodržiavať:

- minimálne POŽIADAVKY NA KVALITU POTRAVÍN PODĽA JEDNOTLIVÝCH KOMODÍT,

- potraviny pre školské stravovanie nakupovať v súlade s UV SR č. 168/2016 a        materiálom pod názvom Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín pre hromadné stravovanie,

- preferovať nákup tovaru od regionálnych výrobcov a výrobcov so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou značkou kvality SK na produkt, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou,

- vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:

a) úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,

b) čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení bitúnku podľa bodu a),

c) kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

Na základe týchto požiadaviek objednávame mäso a mäsové výrobky cez prevádzku ASbit, s.r.o. Myjava (predajňa pri Chirane), ktorý nám dodal všetky horeuvedené dokumenty. Dodávané mäso má všetky potrebné certifikáty kvality pre bezpečnosť potravín.

 

 


Priložené súbory k článku:
cestne_vyhlasenie_preložené UK.docx | Čestne_vyhlasenie.docx


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...