Oznamy

 

Opatrenia upravujúce povinnosti zákonných zástupcov na školský rok 2020/2021

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný: 

  

 

Vážení rodičia,

hlasujte za náš projekt "Otec, mama, sestra, brat, poďme spolu športovať".

Projekt je určený pre 250 detí našej materskej školy, rodičov a súrodencov. Realizácia projektu bude prebiehať v exteriéri MŠ (školská záhrada) v popoludňajších hodinách. Netradičnými športovými úlohami a aktivitami chceme prispieť k zapojeniu rodičov do diania v MŠ, vplývať na spoločné aktívne strávené chvíle. Dieťa vo dvojici s rodičom bude plniť športové úlohy na jednotlivých stanovištiach (napr. skok vo vreci, slalom cez prekážky, hod na cieľ a do diaľky). Za splnené disciplíny bude odmenené zdravým občerstvením a diplomom. Projekt nadväzuje na športové tradície MŠ.

Hlasovať je možné len do 31.8.2020.

Vopred ďakujeme za Váš hlas. Hlasovanie je bezplatné.

Link k hlasovaniu (prosíme, link skopírujte a vložte do Vami používaného internetového prehliadača, nakoľko nie je možné sa prekliknúť cez náš web):

https://www.gestopremesto.sk/pre-rodicov/hlasovanie/nove-mesto-nad-vahom/10359?fbclid=IwAR1vefGakjFBLbNuU2USVViQMVTHk-fj0e8HcxSs21ymnHVEvCaYWmoNdNg

 

Školský rok 2020/2021

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

 

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

 

 

Vážení rodičia,

na začiatku nového školského roka je potrebné, aby ste priniesli vypísané tlačivo "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom školského roka" - príloha č. 2, v ktorom prehlasujete, že dieťa neprejavuje príznaky ochorenia COVID-19 ani iného akútneho ochorenia (vzor nájdete dolu pod textom).  

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá rodič písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie - príloha č. 1 (vzor pod textom).


 

O

 

 

 

 

Oznam vedúcej školskej jedálne

Ministerstvo školstva na základe materiálu APLIKÁCIA PRINCÍPOV k Materiálno - spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie s účinnosťou od 01.09.2018 odporúča zariadeniam školského stravovania pri obstarávaní potravín dodržiavať:

- minimálne POŽIADAVKY NA KVALITU POTRAVÍN PODĽA JEDNOTLIVÝCH KOMODÍT,

- potraviny pre školské stravovanie nakupovať v súlade s UV SR č. 168/2016 a        materiálom pod názvom Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín pre hromadné stravovanie,

- preferovať nákup tovaru od regionálnych výrobcov a výrobcov so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou značkou kvality SK na produkt, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou,

- vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:

a) úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,

b) čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení bitúnku podľa bodu a),

c) kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

Na základe týchto požiadaviek objednávame mäso a mäsové výrobky cez prevádzku ASbit, s.r.o. Myjava (predajňa pri Chirane), ktorý nám dodal všetky horeuvedené dokumenty. Dodávané mäso má všetky potrebné certifikáty kvality pre bezpečnosť potravín.

 

 


Priložené súbory k článku:
Dodatok č. 5 Školského poriadku_COVID.pdf | príloha č. 1.docx | príloha č. 2.docx


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...