Zápis detí do MŠ

Vážení rodičia,

rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ si môžete vyzdvihnúť osobne v kancelárii riaditeľky MŠ v termíne

od 18.6.2018 do 29.6.2018.

 

 

         Zápis detí do materskej školy    

Riaditeľka Materskej školy Hurbanova 153/62, Stará Turá oznamuje, že prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2018/2019 (zápis) sa uskutoční v termíne od 2. mája 2018 do 4. mája 2018.

Písomné žiadosti na prijatie detí, s ktorými sa rodičia nedostavili na zápis v riadnom termíne, riaditeľka školy prijíma do 31.5.2018.

Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma rodičmi a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast,  spolu s fotokópiou rodného listu dieťaťa, odovzdá  zákonný zástupca v budove Materskej školy Hurbanova 153 (pri Salaši) riaditeľke materskej školy.  

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa si zákonní zástupcovia preberajú osobne v kancelárii riaditeľky  od 18. júna 2018 do 29. júna 2018.

Tlačivo  Žiadosti o prijatie do MŠ   si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole alebo si ho stiahnuť zo stránky materskej školy - príloha dolu 

 

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA 

 

 

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú: 

  1. deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka,
  2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

 

Ostatné kritériá určené riaditeľkou materskej školy  prerokované  pedagogickou radou: 

Prednostne môžu byť prijaté: 

1. Deti, ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ

2. Deti, ktoré majú trvalý pobyt v meste Stará Turá

3. Deti, ktoré k 31. augustu dovŕšia tri roky veku

4. Deti, o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca

5. Deti zamestnaných rodičov

 

 

                                                                       Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ

 


Priložené súbory k článku:
Žiadosť o prijatie do MŠ.doc | Žiadosť o prijatie do MŠ.pdf


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...