Zápis detí do MŠ

 

ZÁPIS detí do MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2024/2025 

Zápis detí do materskej školy (prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ) na školský rok 2024/2025 bude prebiehať v týždni od 6. do 10. mája 2024. 

Zápis sa uskutoční v kancelárii riaditeľky MŠ, ktorá sa nachádza v budove Materskej školy Hurbanova 153/62 (pri Salaši) – vchod od hornej brány v čase

od 8.00 do 12.00 dopoludnia  

od 13.00 do 16.00 popoludní (pondelok až štvrtok)

v piatok od 13.00 do 16.00.

Na zápis si prineste:

1. Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma rodičmi dieťaťa a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast (potvrdenie je súčasťou žiadosti),

2. fotokópiu rodného listu dieťaťa. 

Na zápis príďte aj so svojím dieťaťom! 

Písomné žiadosti, ktoré nebudú podané v  riadnom termíne, bude možné doručiť riaditeľke materskej školy do 31.5.2024, a to:osobne, poštou, elektronicky prostredníctvom mailu alebo elektronickej schránky. 

Tlačivo  Žiadosti o prijatie do MŠ   si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole alebo si ho stiahnuť zo stránky materskej školy:  www.msstaratura.sk / Zápis detí  do MŠ. 

Pre dieťa, ktoré k 31.8.2024 dosiahne 5. rok veku, je predprimárne vzdelávanie povinné! 

         Rodičov s deťmi, ktorí by sa chceli vopred bližšie zoznámiť s prostredím materskej školy, pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v dňoch: 

16.4.2024 v MŠ Hurbanova 142/46 (pri cukrárni) 

17.4.2024 v MŠ Hurbanova 153/62 (pri Salaši) 

v čase 9,00 – 10,00 dopoludnia 

            14,30 – 15,30 popoludní 

PODMIENKY PRIJÍMANIA  

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné: 

a)      deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2024, 

b)      deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, 

Na povinné predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajúdeti s trvalým pobytom v Starej Turej. 

Právo na prijatie na školský rok 2024/2025 majú deti, ktoré do 31. augusta 2024 dovŕšia vek 4 roky. 

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy budú uprednostnené: 

  1. deti, ktoré dovŕšili 3. rok veku, pred deťmi mladšími ako 3 roky,
  2. v prípade prijímania 2-ročných detí tie, ktoré dovŕšia 3. rok veku do 31.12.2024,
  3. súrodenci detí navštevujúcich materskú školu,
  4. deti osamelých rodičov, samoživiteľov a iných prípadov náročnej sociálnej situácie. 

Ďalšie informácie o prijímaní  do materskej školy: 

a)      Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa  od troch rokov veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Do MŠ nesmie byť prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo dva roky veku.  

b)      Podmienkou prijatia dieťaťa do materskej školy je zvládnutie základných hygienických a  sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní). Dodatočné zistenie ich nezvládania môže byť dôvodom na prerušenie dochádzky. 

c)      Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je informácia lekára o absolvovaní povinného očkovania. 

d)      Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa i vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia. V prípade  dieťaťa so zdravotným postihnutím (zmyslovým alebo telesným) rozhoduje riaditeľka o prijatí po vyjadrení príslušného odborného lekára. 

e)      Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je možné v prípade, ak MŠ dokáže dieťaťu vytvoriť potrebné  materiálne, hygienické a iné špecifické podmienky. 

f)       Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby prejavia až po nástupe do materskej školy, riaditeľka MŠ rozhodne o diagnostickom alebo adaptačnom pobyte, počas ktorého si overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania (§ 108 školského zákona), príp. či pristúpi po predchádzajúcom upozornení rodiča k návrhu o vydaní rozhodnutia o prerušení alebo predčasnom ukončení dochádzky do MŠ z dôvodu, že materská škola nie je schopná vzhľadom na svoje podmienky na výchovu a vzdelávanie primeraného druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia dieťaťa (Školský zákon § 28 ods. 12 a 13). 

g)      Z dôvodu ľahšej adaptácie alebo diagnostiky dieťaťa možno dieťaťu určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt v rozsahu najviac 4 hodiny denne na obdobie nepresahujúce 3  mesiace. 

h)      Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok. Deti môžu byť prijímané aj počas školského roka, pokiaľ to umožňujú kapacity MŠ. Prednostne budú akceptované žiadosti, ktoré boli predložené  v čase vyhláseného zápisu detí do MŠ.  

i)       K žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania („odklad“) je potrebné doložiť písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast. 

j)       Riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí dieťaťa do MŠ do 30. júna 2024.

 

                                                                                   Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ

  

 

Preberanie rozhodnutí o prijatí  

Vážení rodičia, 

rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vám bolo zaslané do elektronickej schránky. V prípade, že elektronickú schránku nemáte aktivovanú, príďte si rozhodnutie prevziať osobne do kancelárie riaditeľky MŠ. Tí, ktorí ste nahlásili preberanie rozhodnutia jedným rodičom a zatiaľ ste nedoručili podpísané Písomné vyhlásenie (tlačivo ste prevzali pri zápise), musíte toto vyhlásenie priniesť k prevzatiu rozhodnutia. Potrebné tlačivo nájdete aj pod textom (písomné vyhlásenie)

Termíny preberania rozhodnutia: 

 

V prípade, že sa nemôžete dostaviť v žiadnom zo stanovených termínov, dohodnite si termín telefonicky na čísle 0915 868 273.                                                                                                                                        riaditeľka MŠ Mgr. Ľubica Hučková

 

 

 


Priložené súbory k článku:
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti_deti z UK.docx | Písomné vyhlásenie.docx | Žiadosť o prijatie do MŠ 2023.docx | Žiadosť o prijatie do MŠ 2023.pdf | Žiadosť o zaradenie do MŠ_deti z UK.docx


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...