Zápis detí do MŠ

 

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020

  

Riaditeľka Materskej školy Hurbanova 153/62 Stará Turá  oznamuje, že zápis detí do materskej školy (prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ) na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne od 2. mája 2019 do 7. mája 2019. 

Písomné žiadosti detí, ktoré sa nedostavili na zápis v riadnom termíne, riaditeľka školy prijíma do 31.5.2019. 

Zápis sa uskutoční v kancelárii riaditeľky MŠ, ktorá sa nachádza v Dome štátnej správy na 1. poschodí vľavo, číslo dverí 218. Na zápis si prineste: 

1. Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma rodičmi a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast (potvrdenie je súčasťou žiadosti)
2. Fotokópiu rodného listu dieťaťa
3. Na zápis príďte aj so svojím dieťaťom 

Tlačivo  Žiadosti o prijatie do MŠ   si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole alebo si ho stiahnuť zo stránky materskej školy:  www.msstaratura.sk / Zápis detí  do MŠ.
  

PODMIENKY PRIJÍMANIA 

  

(1)   Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.  

(2)   Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nemožno chápať ako potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale ako potvrdenie toho, že dieťa netrpí žiadnou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ, prípadne ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí. Súčasťou potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je informácia lekára o absolvovaní povinného očkovania. 

(3)   Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa i vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia. V prípade  dieťaťa so zdravotným postihnutím (zmyslovým alebo telesným) rozhoduje riaditeľka o prijatí po vyjadrení príslušného odborného lekára.  

(4)   Prijatiu dieťaťa, ktoré má odloženú povinnú školskú dochádzku, predchádza vydanie rozhodnutia o odklade riaditeľkou ZŠ.  

(5)   Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa  od troch do šiestich rokov veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Do MŠ nesmie byť prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo dva roky veku, a to ani na adaptačný pobyt. Podmienkou prijatia dieťaťa je zvládnutie základných hygienických a sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní).  

(6)   Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok. Deti môžu byť prijímané aj počas školského roka, pokiaľ to umožňujú kapacity MŠ. Prednostne budú akceptované žiadosti, ktoré boli predložené  v čase vyhláseného zápisu detí do MŠ.  

(7)   Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného alebo diagnostického pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na dohodnutý čas (najviac štyri hodiny), spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas. Dôvodom prerušenia dochádzky je aj dodatočné zistenie nezvládania základných hygienických návykov. 

(8)   Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, môžu sa začleňovať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané a talentované, a to v prípade, ak sú v MŠ vytvorené vhodné materiálne, hygienické a iné špecifické podmienky potrebné pre začlenenie.  

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú:  

1. deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka,
2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou 

Ostatné kritériá určené riaditeľkou materskej školy  prerokované  pedagogickou radou:  

Pri prijímaní  môže byť zohľadnené tieto podmienky:  

1. Dieťa má v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňa podmienky prijatia do MŠ 

2. Dieťa má trvalý pobyt v meste Stará Turá 

3. Dieťa k 31. augustu dovŕši tri roky veku, prípadne ide o dieťa staršie ako 3 roky 

4. O dieťa sa stará osamelý zákonný zástupca 

5. Obaja rodičia dieťaťa sú zamestnaní

 

                                                                         Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Priložené súbory k článku:
Žiadosť o prijatie do MŠ.doc | Žiadosť o prijatie do MŠ.pdf


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...