Zápis detí do MŠ

  Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt.

Tlačivo  Žiadosti o prijatie do MŠ   si môžete vyzdvihnúť priamo v Materskej škole Hurbanova 153/62 (pri Salaši, obálka na vstupných dverách) alebo si ho stiahnuť z prílohy pod textom.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že
1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou (lubica.huckova@msstaratura.sk), v papierovej podobe je možné žiadosť vhodiť do schránky na dverách do hospodárskeho pavilónu MŠ Hurbanova 153/62 (pri Salaši) - horný vchod. 
1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,
1.4 K žiadosti neprikladajte kópiu rodného listu, bude sa odovzdávať dodatočne, osobne. 
1.5 pokiaľ by ste chceli umiestnenie dieťaťa v niektorej konkrétnej MŠ (pri cukrárni, pri Salaši), napíšte to do textu v maili, prípadne ceruzkou dopíšte na horný okraj žiadosti.
 
V prípade otázok sa môžete informovať na čísle 0915 868 273, prípadne mailom (lubica.huckova@msstaratura.sk)
 
 
 

PODMIENKY PRIJÍMANIA 

(1)   Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.  

(2)   Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nemožno chápať ako potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale ako potvrdenie toho, že dieťa netrpí žiadnou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ, prípadne ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí. Súčasťou potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je informácia lekára o absolvovaní povinného očkovania. 

(3)   Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa i vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia. V prípade  dieťaťa so zdravotným postihnutím (zmyslovým alebo telesným) rozhoduje riaditeľka o prijatí po vyjadrení príslušného odborného lekára.  

(4)   Prijatiu dieťaťa, ktoré má odloženú povinnú školskú dochádzku, predchádza vydanie rozhodnutia o odklade riaditeľkou ZŠ.  

(5)   Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa  od troch do šiestich rokov veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Do MŠ nesmie byť prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo dva roky veku.  Podmienkou prijatia dieťaťa je osvojenie základných hygienických  návykov (odplienkovanie) a sebaobslužných činností (čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní). Ak sa po nástupe dieťaťa prejaví nezvládnutie hygienických návykov, dochádzka dieťaťa bude prerušená na dobu potrebnú na ich vytvorenie. 

(6)   Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok. Deti môžu byť prijímané aj počas školského roka, pokiaľ to umožňujú kapacity MŠ. Prednostne budú akceptované žiadosti, ktoré boli predložené  v čase vyhláseného zápisu detí do MŠ.  

(7)   Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného alebo diagnostického pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na dohodnutý čas (najviac štyri hodiny), spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas. Dôvodom prerušenia dochádzky je aj dodatočné zistenie nezvládania základných hygienických návykov. 

(8)   Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, môžu sa začleňovať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané a talentované, a to v prípade, ak sú v MŠ vytvorené vhodné materiálne, hygienické a iné špecifické podmienky potrebné pre začlenenie.  

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú:  

  1. deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka,
  2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou 

Ostatné kritériá určené riaditeľkou materskej školy  prerokované  pedagogickou radou:  

Pri prijímaní  môžu byť zohľadnené tieto podmienky:  

1. Dieťa má v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňa podmienky prijatia do MŠ 

2. Dieťa má trvalý pobyt v meste Stará Turá 

3. Dieťa k 31. augustu dovŕši tri roky veku, prípadne ide o dieťa staršie ako 3 roky 

4. O dieťa sa stará osamelý zákonný zástupca 

5. Obaja rodičia dieťaťa sú zamestnaní

 

                                                                                   Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ

 

 

 

 

 


Priložené súbory k článku:
Žiadosť o prijatie do MŠ 2020.docx | Žiadosť o prijatie do MŠ 2020.pdf


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...