Výberové konania

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta pedagogický asistent

Zamestnávateľ: Materská škola Hurbanova 153/62, 916 01 Stará Turá

Kategória PZ: pedagogický asistent

Termín nástupu: 1. 9. 2020
Pracovný pomer: doba určitá, úväzok 100%
-    pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu  „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ na dobu do 31. 08. 2022

Požiadavky na uchádzačov:
Kvalifikačné predpoklady
-    predpoklady na výkon pracovnej činnosti  pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického asistenta sú uvedené v prílohe č. 6 tejto vyhlášky)

 Zoznam požadovaných dokladov:
•    žiadosť o prijatie do zamestnania
•    profesijný životopis
•    kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
•    písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:
•    doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
•    poskytne na účel preukázania bezúhonnosti okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov
Platové podmienky:
•    funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky na adresu lubica.huckova@msstaratura.sk do 28. 08. 2020.
Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

 

KONTAKT:
Zamestnávateľ: Materská škola Hurbanova 153/62, 916 01 Stará Turá                            Riaditeľ školy: Mgr. Ľubica Hučková

Kontakt:  č. tel. 0915 868 273, 032 776 3292, e-mail: lubica.huckova@msstaratura.sk
 Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...