Školská jedáleň

S účinnosťou od 07.01.2020 poskytuje školská jedáleň stravovanie deťom materskej školy v objekte na Hurbanovej ulici 142/46 a na Hurbanovej ul. 153/62 .

V objekte na Komenského ulici 320/1 zabezpečuje stravovanie školská jedáleň základnej školy pre deti materskej školy predškolského veku.

Z toho dôvodu odhlasovanie zo stravy a iné pripomienky rieši vedúca školskej jedálne ZŠ p. Eva Hučková.

Odhlasovanie detí zo stravy

Rodič privádza dieťa do materskej školy do 8.00 hod. Neprítomnosť dieťaťa po tomto termíne znamená automatické odhlásenie zo stravy i z materskej školy. Oneskorený príchod treba nahlásiť do 8.00 hod.

MŠ Hurbanova 142      MŠ Hurbanova 153                 MŠ Komenského 320

032 776 38 42       032 776 32 91            0911 227 762              

0907 792 049                                                            0905 457 592            

                                                                                            0911 913 821

Výška stravného

 Na základe VZN mesta Stará Turá č.4/2019 s účinnosťou od 1.9.2019 bola schválená stravná jednotka 1,54 E za celodennú stravu pre deti MŠ s nasledovným rozdelením:

 desiata      0,38 E

 obed          0,90 E

 olovrant    0,26 E

 Uvedené je v súlade s platnými finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno   jedlo podľa vekových kategórií vydané Ministerstvom školstva SR.

Deťom predškolského veku sa poskytuje dotácia vo výške 1,20 E.

Čiastku 0,34 E hradí zákonný zástupca dieťaťa.

 Úhrada stravného:

Stravné sa uhrádza na mesiac dopredu, odrátajú sa preplatky a prirátajú nedoplatky za mesiac dozadu - preto stravné uhrádzajte do 15-teho v mesiaci pre včasnú evidenciu. Neskoré platby sa načítavajú v nasledujúcom mesiaci ako nezaplatené. dieťaťPri úhradách bankou uvádzajte ako platiteľa celé meno dieťaťaPri ukončení dochádzky dieťaťa zanechajte číslo účtu pre vrátenie prípadného preplatku.

Čísla účtov pre úhradu stravného:

Kontakt:

 Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...